شرکت در نمایشگاه راه و شهر سازی و صنایع وابسته

سامان بیس برای اولین بار در نمایشگاه راه و شهر سازی شرکت نمود که با اختصاص غرفه در این نمایشگاه فرصتی بود که دستاوردهای شرکت در زمینه ساخت و ساز و همکاریهای گسترده با ارگانهای مهم کشور به اطلاع همگان رسانده شود.