88854026

پروژه احداث تقاطع هاي غير همسطح

كارفرما: اداره كل راه وترابري استان تهران

پیمانکار: شرکت سامان بیس

كارفرما: اداره كل راه وترابري استان تهران
 
پیمانکار: شرکت سامان بیس
 
محل اجرا: محدوده بزرگراه دوگاز در تقاطع بزرگراه فتح و راه آهن تهران- تبریز
 
پروژه احداث تقاطع هاي غير همسطح بزرگراه دو گاز با بزرگراه فتح و راه آهن تهران - تبريز در محور چيتگر - شهريار مي باشد كه يكي از پرترددترين و پر ترافيك ترين محورهاي استان است،
 
ترافيك جنوب به شمال محور چيتگر - شهريار به علت نداشتن راستگرد جنوب به شرق و نيز كم عرض بودن پلهاي موجود در روي راه آهن و بزرگراه فتح بسيار سنگين بود؛ در حالي كه اجراي اين پروژه به دليل تعريض مسير و تبديل آن از 2 خط عبوري به 6 خط عبوري ، بار ترافيكي آن كاهش قابل توجهي داشته است .
 
جهت تعريض مسير ، دو پل جديد به موازات پل هاي موجود در تقاطع راه آهن و بزرگراه فتح احداث شده است كه پل راه آهن داراي 3 دهانه 22.5 متر به عرض 17.5 متر مي باشد و پل فتح داراي 2 دهانه 19 متري به عرض 17.5 مي باشد .
 
همچنين احداث رمپ هاي شرق به شمال از بزرگراف فتح ، جنوب به شرق از بزرگراه دوگاز به بزرگراه فتح و لوپهاي ضلع جنوب غرب و شمال غرب تقاطع، جزء اين طرح بوده است.
 
مشخصات پل روگذر دوگاز در تقاطع با راه آهن تهران تبریز
 
65 متر طول، 3 دهنه 22 متري، هردهنه شامل10عدد تير فلزی پيشساخته، عرشه از نوع بتني، تعداد 10 عدد شمع به قطر 2/1
 
فونداسيون بتوني وستونهاي بتوني به ارتفاع 10 متر و قطر 50/1 متر
 
احجام كلي پروژه
 
واقع در اتوبان تهران ساوه طول 40 متر با يك دهانه 20 متري - داراي 32 عدد شمع بتوني با تير و دالهاي بتوني كه به صورت بتن در جا اجرا شده است.
 
احجام كلي پروژه
 
خاكبرداري 115000 متر مكعب ----- خاكريزي 200000 متر مكعب ----- آرماتور 430 تن
 
دو دستگاه پل فلزي 500 تن ----- بتن 5700 متر مكعب ----- آسفالت 4700 تن