88562535

تحویل قطعی پروژه احمدآباد

پروژه بهسازی و چهارخطه نمودن محور احمدآباد مستوفی در تاریخ 96/09/25 تحویل قطعی گردید.