88562535

پروژه راه آهن رشت -انزلی

پروژه عملیات اجرایی قطعه سوم قزوین-رشت- انزلی در آبان ماه سال 96 (96/8/23)تحویل موقت و ابلاغ شد.