88562535

پروژه هلال احمر واقع در بزرگراه نواب

مشارکت در احداث پروژه هلال احمر واقع در بزرگراه نواب

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت طرفین در احداث پروژه هلال احمر بر روی پلاک ثبتی فرعی 434 از اصلی 1360 بخش ثبتی 10 واقع در تهران، بزرگراه نواب، خیابان بریانک شرقی، خیابان قزوین با مساحت عرصة 7392.5 متر مربع (طبق سند مالکیت) «با کاربری‌های مسکونی، تجاری و اداری » مورخ 97/12/11 که سازمان ضمن قرارداد، اقرار به اختیار در ساخت و ساز از طریق مشارکت روی زمین موضوع قرارداد نموده و اعلام می‌دارد اراضی مورد مشارکت، بلامعارض می‌باشد.