88854026

تکمیل قطعه سوم محور پروژه قزوین- الموت- تنکابن کیلومتر 40 تا 62

كارفرما: شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

پیمانکار: شرکت سامان بیس

كارفرما: شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
 
پیمانکار: شرکت سامان بیس
 
محل اجرا: احداث راه اصلی محور قزوین- الموت-تنکابن قطعه 3 کیلومتر 226+40 تا 756+61 شامل عملیات خاکبرداری، خاکریزی، احداث ابنیه فنی و پلها بطول 22 کیلومتر
 
اهداف کلی پروژه
 
تسهیل در عبور و مرور مردم شهرستان های قزوین و تنکابن .
 
صرفه جویی در میزان مصرف سوخت
 
کاهش حجم ترافیک و تصادفات در این مناطق
 
توزیع منطقی و متناسب بار ترافیکی و حمل و نقلی در شبکه حمل و نقل منطقه
 
بخش های اجرایی پروژه عبارتند از:
 
احداث مسیر (خاکبرداری و زیرسازی راه)
 
اجرای دیوارهای بتنی وزنی
 
اجرای آبروها ی تیپ و خاص
 
احجام كلي پروژه
 
خاكبرداري 2750000متر مكعب ----- خاكريزي 518462متر مكعب ----- آرماتور 1560 تن
 
63دستگاه آبرو ----- بتن 30312 متر مكعب ----- پی کنی 23400مترمکعب