88854026

ساختمان دفاتر نمایندگان و مرکز ارتباطات مردمی مجلس شورای اسلامی

کارفرما: هلدینگ ثامن سازه عرش

پیمانکار: شرکت سامان بیس

 
پیمانکار: شرکت سامان بیس
 
محل اجرا: تهران، میدان بهارستان
 
بخش های اجرایی پروژه عبارتند از:
 
فونداسیون و سازه فلزی
 
سفتکاری، نازک کاری و نما
 
اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی
 
اجزای اصلی پروژه:
 
ساختمان اصلی شامل سه بلوک و ساختمان ورودی
 
زیربنای مجموع کل پروژه 70000 مترمربع
 
سازه فلزی حدود 13000تن