88854026

تحویل موقت پروژه الموت

تحویل موقت پروژه الموت (96/08/23)

پروژه عملیات اجرایی قطعه سوم محور قزوین-الموت-تنکابن در آبان ماه سال 96 تحویل موقت و ابلاغ شد.