88854026

پروژه احمدآباد

تحویل قطعی پروژه احمدآباد (96/09/25)

پروژه بهسازی و چهارخطه نمودن محور احمدآباد مستوفی در تاریخ 96/09/25 تحویل قطعی گردید.