86038127

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (96/04/03)

در تیرماه سال 96 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از سوی وزارت کار دریافت شد.