86038127

اخذ گواهینامه های ISO

اخذ گواهینامه های ISO 14001:2015- ISO 9001:2015 در تاریخ (96/12/19)

با توجه به تغییراتی که در سال 2015 بر روی استانداردهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی صورت گرفت، در اسفندماه سال 1396 توانستیم ویرایش های جدید را دریافت کنیم. تمدید گواهینامه مذکور در مردادماه سال 1397 صورت پذیرفته است.