86038127

بازدید معاونت محترم مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از پروژه کمربندی جنوب غربی اسلامشهر

در مورخ 16 خرداد 99 بازدیدمعاونت محترم مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و هیئت همراه از محدوده اجرای پروژه احداث کمربندی جنوب غربی اسلامشهر-رباط کریم صورت پذیرفته است.