86038127

فعالیت های آموزشی

1- شركت مديران و كارشناسان در دوره هاي مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK، برنامه‌ريزي و كنترل پروژه ، مديريت HSEدر كارگاههاي عمراني، بازرسي و كنترل كيفيت اجراي عمليات ها، امور حقوقي انواع قراردادهاي عمراني و طرح و ساخت (EPC) ، فرآيند برگزاري مناقصات ، متره و تهيه صورت‌‌‌‌وضعيت، نحوه تنظيم انواع قراردادهاي پيمانكاران، تجزيه و تحليل تاخيرات در پروژه ها و مديريت آن، آشنايي با نرم افزارهاي راهسازي و ساختمانی از جمله LAND ، CIVIL3 D ،SDRMAP ، CSDP، AUTOCAD ، ARCHICAD ، TEKLA STRUCTURES ، SAP ، SAFE ، ETABS  آشنايي با ماشين آلات راهسازي، تكنولوژي آسفالت و روشهاي اجرايي آسفالت، آشنايي با خصوصيات قيرهاي اصلاح شده و پليمري.

2- بازديد هاي دسته جمعي تيم هاي اجرائي از پروژه هاي ملي و بين المللي به منظور يادگيري از تجارب ديگران.

3- برگزاري آموزشهاي صحرايي براي رانندگان در محل كارگاهها توسط واحد ماشين آلات.

4- اعزام مديران به كلاسهاي آموزش مديريت صنعتي شامل مديريت عمومي و سرپرستي، كنترل انبار، مديريت خريد و سفارشات، حسابداري جهت مديران غير مالي، مديريت امور دبيرخانه، آشنايي با قوانين جديد مالياتي و كار و استانداردهاي حسابداري.

5- آموزش كليه افراد مشغول در پروژه در زمينه رعايت مسائل ايمني ، بهداشت شغلي و مسائل زيست‌محيطي و نحوه استفاده از وسايل حفاظت فردي با توجه به شغل مربوطه توسط واحد HSE.

6- آموزش كليه افراد مرتبط با عمليات هاي اجرايي در زمينه نحوه اجراي صحيح كار و ارتقا سطح كيفي انجام كار توسط واحد QC

7- آموزش كليه افراد به سيستم فن آوري اطلاعات شركت اعم از اتوماسيون اداري وگردش كارها از طريق واحد ITو مديران فرآيندها .