خط مشی ایمنی و بهداشت

1. رعايت الزامات قانوني والزامات قراردادي كارفرما در ارتباط با مقررات ايمني و بهداشت و محيط زيست شغلی که در حوزه فعالیت شرکت کاربرد دارند با رعایت استانداردهای کیفیت محصول

2. پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و کاهش ریسک ها و مخاطرات ناشی از فعالیت ها تا حد قابل قبول ، بمنظور حفاظت از محیط زیست و نیروی انسانی شاغل در جهت تحقق توسعه پایدار.

3. پایش ، ارزیابی وبهبود مستمرعملکرد بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست از طریق تعیین استانداردهای عملیاتی، آموزش ، ارزیابی ها وممیزی ها

4. دريافت و آناليز مستمر اطلاعاتی که موجب بروز حوادث، بيماری و آسیب‌ديدگی در شرکت می‌گردند تا با تمرکز و کنترل بر عوامل ايجاد اين آسيب‌ها، ريسک بروز آنها کاهش يابد

5. آموزش و استفاده از دانش حرفه اي كاركنان به منظور ترويج و گسترش فرهنگ کاری ايمن و عاری از خطر و آگاه کردن پرسنل در رابطه با موضوعاتی که سلامت و ايمنی آنها را به خطر می‌اندازد

6. آموزش پيمانكاران و الزام قراردادي آنان به رعايت الزامات تدوين شده شركت در ارتباط با مقرارت ايمني و بهداشت و محيط زيست

7. اختيار متوقف کردن کار توسط مسئولان ايمني و بهداشت و محيط زيست شركت در صورت مواجه با خطرات با شدت بالا و متوسط

8. حمايت از مطالعات و پژوهش هاي عملي - كاربردي و استفاده از فناوري هاي نوين و روزآمد در ارتباط با امور ايمني و بهداشت و محيط زيست